Zamknięcie roku podatkowego jest jednym z kluczowych momentów dla każdego przedsiębiorcy, decyduje bowiem o zobowiązaniach podatkowych przedsiębiorstwa, daje odpowiedź, jaki jest stan prowadzonej firmy za dany rok obrotowy.

Kiedy rozpocząć przygotowania?

Rok obrotowy przedsiębiorstwa jest okresem kolejno po sobie następujących 12 miesięcy, którego początek zależy od wskazania konkretnego przedsiębiorcy. Najczęściej wybieranym terminem jest ostatni dzień grudnia. Dla takiego wyboru ostatecznym terminem, w którym należy dokonać zamknięcia roku i sporządzić sprawozdanie finansowe jest 31 marca roku następującego po roku obrotowym.

Zamknięcie roku podatkowego – obowiązki przedsiębiorcy

Zakres prowadzonych działań przy sporządzaniu dokumentacji kończącej rok podatkowy zależny jest od rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa. Najprościej rzecz ujmując, w zakres tych obowiązków należą:

 • dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzonej działalności, jeśli wybranym lub prawnie nałożonym na nie jest obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych:
  • przeprowadzenie inwentaryzacji oraz
  • sporządzenie sprawozdania finansowego.
 • dla podmiotów będących spółkami zobowiązanymi do zbadania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego przed jego dostarczeniem do właściwego Urzędu Skarbowego- wybór audytora, który dodatkowo sprawdza sprawozdanie finansowe.

Przeprowadzenie inwentaryzacji

Inwentaryzacja jest ustaleniem stanu faktycznego w zakresie posiadanych składników rzeczowych i pieniężnych przedsiębiorstwa. Co do zasady powinna zostać wykonana na ostatni dzień roku obrotowego, jednakże w stosunku do ustawowo wyznaczonych grup- dopuszczalne jest jej przeprowadzenie od 1 października w roku obrotowym do 15 stycznia roku kolejnego.

Inwentaryzacja wykonana może zostać w trzech metodach:

 • spis z natury – aktywa pieniężne oraz przedmioty materialne
 • potwierdzenia sald – należności, aktywa finansowe na rachunkach lub
 • w drodze weryfikacji – środki trudnodostępne, sporne i wątpliwe.

Przeprowadzenie inwentaryzacji daje całokształt posiadanych na dzień jej sporządzenia środków przedsiębiorstwa, które to powinny mieć swoje odzwierciedlenie w prowadzonych księgach rachunkowych. Wszelkie rozbieżności pomiędzy nimi powinny zostać wyjaśnione i skorygowane przez podjęcie odpowiednich działań rozliczających i dokonania stosownych wpisów przez biuro rachunkowe w księgach podatkowych. Stan faktyczny i postulowany powinny być ze sobą zgodne maksymalnie do 85 dnia po dniu bilansowym.

Sprawozdanie finansowe

Jest dokumentem sporządzanym na dzień bilansowy (to jest na dzień, w którym przeprowadzana jest inwentaryzacja), zawierającym informacje o działalności prowadzonej w ciągu roku obrotowego przez dane przedsiębiorstwo. Dla celów sprawozdania dane te ujmowane są pod względem finansowym. Sprawozdanie obejmuje:

 • bilans przedsiębiorstwa- czyli aktualny stan pasywów i aktywów na dzień bilansowy z roku bieżącego i poprzedniego,
 • rachunek zysków i strat- zestawienie należności oraz obciążeń przedsiębiorstwa- również za bieżący i poprzedni rok obrotowy- oraz
 • informację dodatkową- czyli opis przyjętych do celów rachunkowych metod wyceny.

Sprawozdanie finansowe sporządzone powinno zostać zgodnie ze strukturą i formatem wymaganym przepisami aktualnych rozporządzeń Ministra Finansów. Osobą odpowiedzialną za jego złożenie, po uprzednim zatwierdzeniu przez właściwe organy, jest kierownik jednostki, który podpisuje je w kontrasygnacie osoby, której powierzono prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dokładna analiza prowadzonych ksiąg rachunkowych i rzetelne wykonanie prac nad bilansem przez biuro rachunkowe w Bemowie dają pewność jego prawidłowości i bezpieczeństwo dla przedsiębiorstwa.

Odpowiednio zaplanowane działania związane z zamknięciem roku podatkowego, a przede wszystkim bieżące prowadzenie rozliczeń i wpisów do ksiąg podatkowych przez biuro rachunkowe w Bemowie, niewątpliwie przyniosą korzyść dla Naszego przedsiębiorstwa. Odpowiednio wczesne ustalenie z biurem rachunkowym harmonogramu przeprowadzanych prac, dadzą możliwość wykonania odpowiednich korekt oraz działań na korzyść prowadzonego przedsiębiorstwa w trakcie roku obrotowego. Fachowa wiedza i doświadczenie specjalistów zatrudnionych w biurze rachunkowym w Bemowie oraz systematyczna z nimi współpraca zapewnią spokojne i bezproblemowe przejście przez wszystkie procedury związane z zakończeniem roku podatkowego, a profesjonalne sporządzenie sprawozdania finansowego- będzie wizytówką Twojego przedsiębiorstwa.