Przestrzeganie higieny to absolutna podstawa walki z chorobami zakaźnymi i zmniejszania ryzyka ich występowania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku szpitali i innych placówek medycznych, gdzie prawdopodobieństwo tego rodzaju chorób jest znacznie wyższe niż w jakimkolwiek innym miejscu. Nic więc dziwnego, że istnieje szereg ustaw i dyrektyw, których zadaniem jest zapobieganie zakażeniom w szpitalach, gdzie pacjenci powinni czuć się bezpiecznie. Ogromne znaczenie w tym zakresie ma odpowiednia utylizacja odpadów medycznych, które każdego dnia są generowane w placówkach medycznych. Właściwe obchodzenie się z nimi to jedna z podstaw dobrego funkcjonowania szpitala. Istnieje mnóstwo regulacji prawnych na poziomie ustawodawstwa Unii Europejskiej, które regulują to zagadnienie. Obrazuje to rangę problemu i nie pozwala lekceważyć zasad bezpieczeństwa i higieny.

Uwarunkowania prawne

W polskim systemie prawnym podstawową ustawą dotyczącą odpadów jest Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Szacuje się, że w naszym kraju rocznie generowanych jest około 200 tys. ton odpadów pochodzących z zakładów udzielających świadczenia medyczne, w tym głównie ze szpitali. Co więcej, około 25% z nich wymaga specjalnego podejścia. Mowa tutaj o odpadach infekcyjnych, patologicznych i specjalnych. Jeśli chodzi o kwestię zakażeń szpitalnych, najistotniejsze są odpady zakażone drobnoustrojami. Należą do nich zużyte materiały opatrunkowe, strzykawki, igły, rękawiczki gumowe, szpatułki, wzierniki ginekologiczne, elementy niezbędne do przeprowadzenia badania USG, materiały laboratoryjne i medyczne. Niezbędna jest izolacja tych odpadów już w miejscu ich powstawania, czyli w szpitalu, a następnie ich odpowiednie unieszkodliwianie.

Zagrożenie a zakażenie

Dlaczego odpady medyczne są tak niebezpieczne? Zagrożenie stwarzają zawarte w nich mikroorganizmy, które są szkodliwe nie tylko dla zdrowia i życia człowieka, ale także dla całych ekosystemów. Do czynników zakaźnych związanych z odpadami szpitalnymi zaliczyć można: wirusy, bakterie, grzyby i ich formy przetrwalnikowe. Zakażenia szpitalne to nie problem z przeszłości. Co więcej, skala tego problemu ciągle rośnie. Za tego rodzaju zakażenie uważa się sytuację, w której zainfekowanie wystąpiło w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, a nie występowało przed jego przyjęciem na oddział. Lista zakażeń szpitalnych obejmuje przede wszystkim: zakażenie układu pokarmowego, zakażenie układu oddechowego, zakażenie operowanego miejsca, zakażenie układu moczowego, zakażenie w miejscu wkłucia, świerzb, posocznica i pozostałe.

Bezpiecznie znaczy zdrowo

Nie jest możliwa całkowita ochrona szpitali i innych placówek medycznych przed występowaniem w nich ognisk zakaźnych, ale w dużym stopniu możliwe jest zapobieganie takim sytuacjom. Rozporządzenie Ministra Zdrowia wyszczególnia dozwolone sposoby utylizacji takich odpadów. Są to:

  • termiczne przekształcanie odpadów,
  • autoklawowanie, czyli utylizacjaza pomocą sterylizatora parowego,
  • przetwarzanie mikrofalowe
  • dezynfekcja chemiczna.

Prawo do przyjmowania i unieszkodliwiania takich odpadów mają tylko i wyłącznie podmioty odpowiednio do tego przygotowane. W interesie szpitali jest znalezienie takiego podmiotu i ścisła współpraca z nim. Właściwe obchodzenie się z odpadami medycznymi rozpoczyna się już w placówce medycznej i polega na odpowiednim postępowaniu aż do momentu ich transportu do miejsca utylizacji. Istnieje cały szereg zasad, które powinni wdrożyć pracownicy szpitala, np. odpady należy segregować w momencie ich powstawania, umieszczając je zgodnie z instrukcją w worku foliowym odpowiedniego koloru lub w pojemniku na sprzęt ostry; zamknięte worki z odpadami usuwać z brudowników 2 razy na dobę; worek przenosić, ujmując jego górną część ręką chronioną przez rękawicę. I drugą ręką nie wolno dotykać worka, itd. Należy kierować się zasadą, że na dobre wyniki szpitala, nie składa się tylko duża liczba wyleczonych pacjentów, ale także stopień bezpieczeństwa i higieny, jaki oferuje im placówka.

Inspirowane: ekoemka.com.pl –  unieszkodliwianie odpadów medycznych Warszawa