Od osób uczestniczących w procesie budowlanym wymaga się nie tylko znajomości zasad obowiązujących na budowie, ale i doświadczenia wynikającego z prawidłowo przeprowadzonych prac budowlanych. Jako inwestorzy mamy zatem prawo wymagać od zatrudnionej przez nas ekipy budowlanej nie tylko wzmożonej uwagi i precyzji w wykonywaniu robót na budowie, ale i terminowego wykonywania prac budowlanych, które są zgodne z przepisami i projektem budowlanym. Na co uważać na budowie, żeby uniknąć błędów budowlanych? Czy kierownik budowy może nam zapłacić odszkodowanie?

 

Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy zostały opisane w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Według dokumentu kierownik budowy może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Kierownik budowy pilnuje poprawności wykonywanych prac budowlany, a w przypadku błędów budowlanych odpowiada nie tylko za przebieg budowy, ale i pracowników znajdujących się na terenie budowy.

Na budowie kierownik budowy musi:

 • dokonać przejęcia protokolarnego od inwestora i zabezpieczyć teren budowy
 • zabezpieczyć znajdujące się na terenie budowy obiekty budowlane, urządzenia techniczne i stałe punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego
 • zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu, zorganizować budowę i kierować nią zgodnie z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi i przepisami BHP
 • prowadzić dokumentację budowy
 • koordynować zadania w sposób zapobiegający zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
 • koordynować działania, które podczas robót budowlanych będą zapewniały przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • uniemożliwić osobom nieupoważnionym wstęp na budowę
 • poinformować inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem
 • realizować zalecenia wpisane do dziennika budowy
 • w przypadku pojawienia się zagrożenia wstrzymać roboty budowlane i bezzwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ
 • zgłaszać inwestorowi potrzebę sprawdzenia i odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru
 • przygotowywać dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego
 • zgłosić obiekt budowlany do odbioru wpisem do dziennika budowy
 • uczestniczyć w czynnościach odbioru, zapewnić usunięcie stwierdzonych wad, a także przekazać inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

 

Kierownika budowy a odpowiedzialność cywilna

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność cywilną za niewypełnienie swoich obowiązków na budowie. Jeżeli popełnione przez niego błędy budowlane będą ewidentne i będą wynikały z odstępstwa kierownika budowy od projektu budowlanego, jako osoba poszkodowana będziemy mieli prawo domagać się od niego naprawienia szkód powstałych w wyniku błędów i wypłacenia odszkodowania za błędy na budowie.

Kierownik budowy musi zabezpieczyć teren budowy, zorganizować budowę, kierować nią w sposób zgodny z projektem, uniemożliwić osobom postronnym wstęp na budowę i zadbać o prawidłowy dobór materiałów budowlanych i narzędzi. Jeżeli kierownik budowy nie dopilnuje którejś z tych czynności, rzeczoznawca budowlany będzie mógł uznać jego działania jako błędy w sztuce budowlanej.

Co ważne, odpowiedzialność kierownika budowy za popełnione błędy budowlane może dotyczyć nie tylko samego kierownika, ale i osób mu podległych, które za jego przyzwoleniem nie wypełniły swoich obowiązków. Kierownik budowy jest specjalistą, który kieruje budową, dlatego nawet w przypadku działań niezgodnych z projektem budowlanym lub prawem zleconych przez inną osobą to właśnie on ponosi odpowiedzialność za błędy budowlane.

 

Kierownik budowy a umowa wykonawcza

Od momentu podpisania umowy wykonawczej kierownik budowy zaświadcza, że będzie działał zgodnie z prawem, według zatwierdzonego projektu i nie będzie podejmował działań na szkodę inwestora. Dlatego w przypadku prac niezgodnych z projektem, nawet jeżeli wynika to z woli inwestora, kierownik budowy musi odnotować tę czynność w dzienniku budowy i wstrzymać wykonywanie prac budowlanych. W przeciwnym wypadku rzeczoznawca budowlany uzna, że kierownik budowy zgodził się na bezprawne działania na budowie. Wówczas będzie musiał być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za szkody. Z tego samego względu kierownik budowy nie może zmieniać projektu budowlanego, a każde odstępstwo, błąd budowlany i zmianę w projekcie musi zarejestrować do dziennika budowy.

 

Kiedy możemy żądać od kierownika budowy odszkodowania?

Musimy pamiętać, że nie każdy błąd budowlany będzie obciążał kierownika budowy. Często odpowiedzialność kierownika budowy jest cząstkowa i może być dzielona z innymi osobami, np. wykonawcą albo inwestorem, który działał na szkodę własnej budowy.

Kierownik budowy na pewno nie poniesie konsekwencji finansowych w przypadku, jeżeli szkoda lub błąd budowlany nie wynika z jego winy, a on sam na każdym etapie budowy działał zgodnie z prawem. Jeżeli zatem inwestor będzie miał zastrzeżenia do pracy kierownika budowy i efektów jego czynności zarządzających i zażąda od niego odszkodowania, będzie musiał udowodnić w sądzie, że podczas prac budowlanych powstały błędy budowlane, które doprowadziły do szkód. W odwecie kierownik budowy będzie musiał udowodnić, że nie popełnił błędu wykonawczego i kierowniczego i że nienależyte wykonanie zobowiązania nie jest wynikiem jego błędów.

Jeżeli kierownik budowy udowodni działania zgodnie z prawem, nie ponosi odpowiedzialności finansowej. Jeżeli jednak jego wina będzie jednoznaczna, będzie on musiał pokryć koszty naprawy popełnionych błędów i zadośćuczynienia. Szkoda powstała w wyniku błędu kierownika budowy musi być zatem naprawiona.

Odszkodowanie od kierownika budowy może pochodzić z jego prywatnych pieniędzy, może być dzielone z ubezpieczycielem albo pochodzić wyłącznie od ubezpieczyciela (to właśnie dlatego kierownik budowy musi posiadać ważne ubezpieczenie OC).

źródło: mpexpertbud.pl