Ustawa o odpadach jasno wskazuje, że działalność gospodarczą należy prowadzić w taki sposób, aby zapobiegać wytwarzaniu odpadów oraz ograniczać ich ilość i negatywny wpływ na środowisko naturalne. Nie da się jednak całkowicie wyeliminować ich powstawania, stąd konieczność monitorowania największych wytwórców śmieci. Celowi temu służy pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Kiedy jest ono niezbędne? Kogo obowiązuje? Prezentujemy ważne informacje, o których warto wiedzieć.

Kiedy pozwolenie na wytwarzane odpadów jest niezbędne? Jakie podmioty muszą się o nie ubiegać?

 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów to jeden z tych dokumentów, bez których prowadzenie działalności gospodarczej w określonych przypadkach byłoby niezgodnie z prawem. Wniosek o wydanie pozwolenia składa prowadzący instalację (także obcokrajowiec), czyli podmiot dysponujący tytułem prawnym, który uprawnia do władania daną instalacją w celu jej eksploatacji. Kiedy ma obowiązek tego dokonać?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane, jeśli w instalacji powstaje więcej niż:

  • 1 Mg odpadów niebezpiecznych,
  • 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

Do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy dołączyć szereg dokumentów, w tym oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa. Jest ono potrzebne, by ustalić wysokość opłaty skarbowej, jaką wnioskodawca będzie musiał uiścić.

Jeżeli nie potrafisz ocenić, czy pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest niezbędne w Twoim przypadku lub masz problemy ze skompletowaniem dokumentów, skorzystaj z usług ekspertów ds. konsultingu środowiskowego. Wyjaśnią Ci oni wszelkie zawiłości prawne, a także pomogą w załatwieniu niezbędnych formalności.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – co warto wiedzieć, zanim zaczniesz się o nie ubiegać?

 W wyniku prowadzenia działalności gospodarczej powstają różne odpady. Zanim jednak zaczniesz ubiegać się o pozwolenie na ich wytwarzanie, pamiętaj o dwóch zasadniczych kwestiach. Jakich?

  1.   Zakres przedmiotowy pozwolenia na odpady

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów obejmuje jedynie te odpady, które powstają w wyniku eksploatacji instalacji. Śmieci wytworzone w związku z utrzymaniem porządku na terenie firmy czy też prowadzeniem działalności biurowej lub handlowej nie wymagają pozwolenia.

Żeby określić, czy pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest konieczne, w pierwszym kroku przedsiębiorca musi ustalić, które odpady powstają w instalacji, a które poza nią. Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, pod pojęciem instalacji rozumie się:

  • stacjonarne urządzenia techniczne,
  • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych, które są powiązane techniczne i położone na terenie jednego zakładu i do których tytuł prawny ma ten sam podmiot,
  • budowle, które nie są ani urządzeniami technicznymi, ani ich zespołami, jednak ich eksploatacja może powodować emisję.

W następnym kroku przedsiębiorca musi ustalić, czy w danej sytuacji do wytworzenia odpadów dochodzi w wyniku eksploatacji instalacji. Przy ocenie pod uwagę należy wziąć zarówno specyfikę instalacji, jak i poszczególnych elementów wchodzących w jej skład. Tych odpadów, które są wytwarzane niezależnie od funkcjonowania instalacji, przedsiębiorca nie musi uwzględniać we wniosku.

  1.   Termin składania wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Żeby rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której będą wytwarzane odpady, zgodnie z przewidywaniami, proces ubiegania się o pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy rozpocząć nie później niż na dwa miesiące przed planowaną datą uruchomienia instalacji. Tyle bowiem zajmuje organowi administracyjnemu rozpatrzenie skomplikowanych spraw.

W prostych przypadkach pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane najczęściej w ciągu miesiąca. Niemniej warto zostawić sobie pewien margines bezpieczeństwa, np. na ewentualne opóźnienia w dostarczaniu korespondencji.

Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego pozwolenia na wytwarzanie odpadów grozi kara grzywny, a nawet ograniczenia wolności i aresztu. Dlatego zanim przystąpisz do eksploatacji instalacji, upewnij się, że dysponujesz wszelkimi niezbędnymi dokumentami. To niezwykle istotne dla powodzenia przedsięwzięcia.

źródło: EkoMeritum konsulting środowiskowy